Menu

Buitenland

Het is mogelijk om een deel van de opleiding te volgen in een instelling buiten Nederland. Juist het hebben van een rolmodel is een belangrijk onderdeel voor een aios tijdens de opleiding. Maar dit is nu juist wat in vele ziekenhuizen nog ontbreekt aangezien er nog onvoldoende SEH-artsen zijn. Om de aios de ervaring te geven als SEH-arts te werken in een omgeving waar spoedeisende geneeskunde een gevestigd vakgebied is, wordt hem de mogelijkheid geboden een deel van de opleiding in het buitenland te volgen. Om deze stage het maximale leerrendement te geven, wordt dit met name zinvol geacht in het laatste jaar van de opleiding, wanneer al een behoorlijke basiskennis is eigen gemaakt.

Gezien de huidige duur van de opleiding kan deze buitenlandervaring maar voor drie maanden worden ingepland in het individuele opleidingsprogramma. De praktijk leert dat men voor minstens zes maanden of zelfs een jaar in het buitenland verblijft, om vervolgens met de opgedane ervaringen terug te keren naar de Nederlandse situatie. Om recht te doen aan deze zaken is het slechts in het laatste jaar mogelijk een deel van de opleiding in het buitenland te volgen, en wel alleen in de laatste drie maanden. Uiteraard kan de aios langer in het buitenland werken, maar dan zal slechts drie maanden worden meegeteld voor de bepaling van de totale opleidingsduur. Indien de aios een deel van de opleiding in het buitenland volgt, zal de opleider tevoren met de aios bespreken op welke wijze invulling gegeven wordt aan de vereisten aan de eindbeoordeling. Gedacht kan worden aan een videoconference dan wel gesprek per telefoon indien het de aios niet mogelijk is voor deze eindbeoordeling terug te keren naar Nederland.

Vereisten

  • Een deel van de opleiding kan worden gevolgd in een instelling buiten Nederland mits de aios vooraf toestemming heeft verkregen van de MSRC.
  • Uitsluitend de laatste drie maanden van de opleiding kan hiervoor worden gebruikt op voorwaarde dat:dit deel wordt gevolgd in een in het betreffende land erkende opleidingsinrichting bij een in het betreffende land erkende opleider;
    spoedeisende geneeskunde in het betreffende land erkend is als specialisme;
    dit deel van de opleiding een generalistische stage op de afdeling SEH betreft;
    uit het opleidingsschema van de aios blijkt in welke inrichting of op welke locatie en gedurende welke periode een stage wordt gevolgd.

Voor een volledig overzicht zie kaderbesluit CCMS artikel B.21 en toelichting te vinden op http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/Opleiding/Medisch-specialist-3/Opleiding-spoedeisende-geneeskunde.htm

Sluiten
X Zoek