Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Landelijke onderwijsmodules

Inleiding

Er zijn 8 landelijke onderwijsmodules, die ieder een of twee dagen beslaan. Tot 2022 was iedere onderwijsmodule gekoppeld aan het opleidingsjaar van de AIOS om aan te sluiten bij het kennisniveau van dat jaar. Gezien de vaak ruime voorervaring van de AIOS en het individueel opleiden kan ervoor gekozen worden om in een ander jaar dan het richtjaar deel te nemen aan de modules. Bij inschrijving van de modules dienen de AIOS hun huidige opleidingsjaar in te vullen. Derdejaars AIOS zullen voorrang krijgen bij het inschrijven gezien het afronden van de opleiding. Daarnaast is er een maximum van 3 modules per jaar die gevolgd mogen worden.

Iedere module dient met positief resultaat te worden afgesloten; alle modules dienen te zijn behaald om de opleiding tot SEH-arts te kunnen afronden. De AIOS startende in 2023 zullen de module Kindermishandeling Huiselijk geweld ook dienen te voltooien.

De AIOS dient tijdens alle modules volledig aanwezig te zijn. Tijdens de onderwijsmodules wordt van de AIOS een actieve participatie verwacht. Voor alle modules geldt dat de AIOS een voorbereidingsverplichting heeft. Deze voorbereiding verschilt per onderwijsmodule. Een aantal onderwijsmodules vereisen het maken van een pre-toets voordat aan de module mag worden deelgenomen. Enkele andere modules vereisen het inleveren van een opdracht, de deadline hiervoor wordt door de moduledocent bepaald. De meerderheid van de onderwijsmodules wordt afgesloten met een schriftelijk of een praktisch examen. De AIOS is verplicht aan dit examen deel te nemen en dit met goed resultaat af te leggen.

Richtjaar 1 - module Wetenschap

Speciaal voor de NVSHA is de wetenschapslijn ontwikkeld. Op wetenschapslijn.nl vinden de AIOS een digitale leeromgeving waar zij door middel online modules en digitale meetings diverse aspecten van het wetenschappelijk onderzoek leren. Dit creëert een solide basis voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek tijdens de opleiding. De module is tot stand gekomen met behulp van Dr. Rebekka Veugelers SEH-arts en prof. Dr. Carine Doggen.

Richtjaar 1 – module Spoedechografie

Deze intensieve onderwijsmodule wordt in samenwerking met de NVSHA sectie Spoedechografie georganiseerd. De module Spoedechografie is gebaseerd op een geaccrediteerde cursus van de ACEP. In de module zal de eerstejaars AIOS de basisvaardigheid van de spoedechografie worden aangeleerd en daarmee in staat worden gesteld zelf spoedechografie te gaan verrichten onder supervisie van opleider(sgroep) in het eigen opleidingsziekenhuis.

Richtjaar 1 – module Mishandeling en Geweld

De 1-daagse module Mishandeling en Geweld is een brede module over verschillende soorten van geweld; kindermishandeling, ouderenmishandeling, huiselijk- en seksueel geweld. Middels deze module bieden we de AIOS en SEH-artsen KNMG inzicht en handvaten voor onder andere het herkennen van slachtoffers van geweld en bieden we handvatten om het gesprek aan te gaan. Verder komt de zorgstructuur landelijk en lokaal aan de orde, met ook de betrokken ketenpartners.

Richtjaar 2 – module Forensische Geneeskunde en Gezondheidsrecht

De module Forensische Geneeskunde en Gezondheidsrecht is gericht op het herkennen en leren omgaan met gezondheidsrechtelijke problemen in de dagelijkse praktijk van de Spoedeisende Hulp. Er worden handvatten geboden om met de belangrijkste gezondheidsrechtelijke regels te werken. Daarnaast heeft de cursist aan het eind van de cursus basiskennis op het gebied van forensische geneeskunde in de SEH-praktijk.

Richtjaar 2 – module Toxicologie

In de tweedaagse module Toxicologie zal de AIOS een verdieping worden bijgebracht in intoxicaties en mogelijke patiëntpresentaties hiervan op de SEH. Doel is de AIOS in staat te stellen na het volgen van de module adequaat intoxicaties te diagnosticeren en te behandelen wanneer patiënten zich met deze ziektebeelden presenteren op de SEH. De module wordt georganiseerd in samenwerking met de NVSHA sectie Toxicologie.

Richtjaar 3 – module Opgeschaalde Zorg

In de module Opgeschaalde Zorg zal de AIOS een verdieping worden bijgebracht in de SEH-organisatie bij rampen en het opvangen van rampenslachtoffers. Deze intensieve onderwijsmodule wordt georganiseerd in samenwerking met Steven Hofdom Enterprise, Elfriede Thiessens Medical Specialties, Rik van de Weerdt Bureau Medische Milieukunde en de NVSHA sectie Opgeschaalde zorg. Zij zijn ervaren in het onderwijzen, oefenen en trainen rondom toxidromen en disaster preparedness.

Richtjaar 3 – module Medisch Management – Spelen met leiding en invloed

De module Medische Management / Spelen met leiding en invloed is sinds 2021 volledig in handen van SEH-artsen samen met onderwijskundige en trainers met expertise op het vlak van leiding geven, te weten: Jacqueline Bustraan, Michiel Gorzeman, Heleen Huisman, William Strobbe en Pol Stuart.

De cursus bestaat uit twee delen van anderhalve dag aaneengesloten training en een maand later nog een dag contactonderwijs. De module is een interactieve module voor AIOS die in de laatste fase van hun opleiding zitten. Tijdens de module zal er aandacht worden besteed aan leiderschap en management in een ziekenhuis en hoe hier een actieve rol in te spelen. Er zal er stil worden gestaan bij het ontwikkelen van praktische vaardigheden en tips om de dialoog aan te gaan en inzicht te krijgen in waar zijn of haar kracht ligt op het gebied van leiderschap. Daarnaast wordt er gesproken over de organisatie en financiering van het ziekenhuis. Tot slot dient er een “verwonder & verbeter-initiatief” oppakken in het eigen ziekenhuis.

Richtjaar 3 – module Procedurele sedatie en analgesie

De module “Procedurele sedatie en analgesie op de Spoedeisende Hulp” maakt deel uit van een kwaliteitstraject om AIOS in opleiding tot SEH-arts te bekwamen in PSA conform de CBO richtlijn “Sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer”. De module voorziet niet in een opleiding voor het starten met PSA, dat zal in de praktijk geleerd moeten worden. Om aan de module te kunnen deelnemen moeten zowel de opleidingsstage Anesthesie, de ALS en de APLS met goed gevolg zijn afgerond.

Vrijstelling

Indien een AIOS denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling van een module dient de AIOS dit in eerste instantie met de eigen opleider bespreken. Indien ook de opleider denkt dat eerder opgedane kennis voldoende is voor vrijstelling, zal de AIOS middels mailing naar de voorzitter van de Landelijke Onderwijs Commissie (met daarbij de opleider in de CC) een officieel verzoek doen tot vrijstelling. Argumentatie is hierbij noodzakelijk. Dit verzoekt dient ingediend te worden op mailadres: vrijstellingLOD@nvsha.nl. Voor de wetenschapslijn staan specifieke beschrijvingen op wetenschapslijn.nl.

Sluiten