Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Lid worden

Lid worden

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier vindt u hier.

Voordelen

  • U wordt op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen op SEH gebied
  • Uw belangen worden behartigd
  • U steunt de NVSHA in haar werk om de SEH-arts tot volwaardige partner in de medische wereld te krijgen.
  • Uitnodiging en toegang tot de algemene ledenvergadering.
  • Mogelijkheid tot deelname aan de NVSHA onderwijscyclus.
  • Toegang tot het besloten gedeelte van de NVSHA website, de Huddle, (ledenlijst, forum, notulen van de algemene ledenvergadering etc.).
  • Korting op specifieke activiteiten georganiseerd door de NVSHA, denk hierbij aan de ledendag en het jaarlijks congres

Lidmaatschapstypen

Gewoon lid
- SEH-artsen
- Opleiders en vice-opleiders spoedeisende geneeskunde
- Artsen in opleiding (AIOS) tot SEH-arts (bij een erkende opleidingsinstelling)

Aspirant lid
- ANIOS
- Basisartsen
- Co-assistenten

Buitengewoon lid
- Alle overigen (bijv. arts/PA/VS) met een bijzondere belangstelling voor de spoedeisende geneeskunde

Buitenlands lid
- SEH-artsen die buiten Nederland als SEH-arts zijn gevestigd

LET OP:
Het is helaas niet mogelijk om je als "Aspirant lid" aan te melden voor de LAD/ DJS. Voor meer informatie betreffende deze lidmaatschappen verwijzen wij u naar de website van de LAD.

Tarieven

Lidmaatschap2024* LAD/DJSKNMG
Gewoon lid - SEH-arts KNMG, (plv) opleider € 640 311,93 151,23
Gewoon lid - AIOS SEH € 360 109,59 50,41
Buitengewoon lid € 100 nvt nvt
Aspirant lid € 80 nvt nvt
Buitenland lid € 160 nvt nvt

*tarieven excl. contributie gecombineerd lidmaatschap LAD deze contributie bedraagt in 2024 voor SEH-artsen: € 428,60 voor AIOS: € 149,73. Via het LAD-lidmaatschap bent u ook automatisch aangesloten bij de DJS.

Betaling

U ontvangt ieder jaar een factuur. U kunt dit betalen via een automatische incasso, dit kunt u aangeven in uw profiel op de website. Indien u hier geen gebruik van maakt dan ontvangt u bij de factuur de betalingsinstructies.

Voor internationale overboekingen: voor leden woonachtig binnen Europa (EU) kan de contributie overgemaakt worden per bank, met de volgende codes: IBAN NL21ABNA0577199943, BIC ABNANL2A

Bij alle betalingen dienen naam van het lid, lidmaatschapstype en de periode waarvoor wordt betaald te worden vermeld. Indien u dit achterwege laat, kan dit leiden tot onnodige vertragingen, hetgeen kan betekenen dat u uiteindelijk meer moet betalen.

Voor de contributie geldt dat deze uiterlijk binnen de op de factuur aangegeven datum betaald dient te zijn. Indien dit niet het geval is zal uiteindelijk een incassoprocedure in gang gezet worden. Alleen indien men zich na 1 maart van een betreffend jaar als lid aanmeldt kan de contributie later voldaan worden, echter deze contributie dient dan binnen 3 weken na de inschrijving aan de vereniging te zijn voldaan. De inschrijfdatum is gelijk aan de datum waarop de eerste contributie is ontvangen. Voor leden die zich aanmelden na 1 september geldt overigens een 50% reductie op de jaarcontributie. Restitutie van betaalde contributie vindt slechts dan plaats, wanneer voor een verkeerde lidmaatschapsvorm is betaald. De plicht tot het betalen van het juiste bedrag blijft evenwel van kracht.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging dient voor 1 december te gebeuren, te weten per ondertekende brief of email naar de NVSHA. Wij willen u vragen om bij de opzegging te vermelden wat de reden van opzegging is. Indien men opzegt vóór 1 december is geen contributie verschuldigd voor het volgend jaar. Het is niet mogelijk NVSHA onderwijsdagen of andere door de NVSHA georganiseerde activiteiten te bezoeken na de beëindiging van het lidmaatschap. De afmelding dient in alle gevallen vóór 1 december bij de administratie binnen te zijn. Men kan slechts het lidmaatschap beëindigen, indien aan alle eerdere betalingsverplichtingen is voldaan. Het moge voor zich spreken dat het de aanbeveling verdient dit van te voren goed uit te zoeken alvorens het lidmaatschap op te zeggen. Vertraging in de opzeggingsperiode is voor eigen rekening.

Indien wordt opgezegd na 1 december, blijft, wanneer hieraan nog niet is voldaan, de plicht tot het betalen van de gehele contributie van kracht. Hieruit volgt automatisch dat deze betaling dan te laat heeft plaatsgevonden! Zoals eerder vermeld vindt geen restitutie plaats.

Niet voldaan aan betalingsverplichting?

In alle gevallen geldt dat de NVSHA een incasso procedure in gang zal zetten indien na herhaalde verzoeken door u niet tot betaling wordt overgegaan. In elk geval bent u naast de kosten van de incassoprocedure een boete verschuldigd aan de NVSHA van € 50,00 vanaf de tweede betalingsherinnering. De NVSHA zal alle juridische mogelijkheden benutten teneinde de verschuldigde bedragen te innen. Indien de contributie aan het einde van het kalenderjaar nog niet betaald is zal tot royeren van het lidmaatschap worden overgegaan. Waarbij vanzelfsprekend niet meer gebruik gemaakt kan worden van de door de NVSHA georganiseerde activiteiten. Men kan dan pas weer lid worden als alle achterstallige betalingen inclusief boete van €200,- voldaan zijn.

Persoonlijke gegevens op de NVSHA website

Ieder lid is verantwoordelijk voor het accuraat houden van de contactinformatie. Deze is eenvoudig te wijzigen na inloggen op de NVSHA website. Het achterwege laten van het bijhouden van deze informatie kan ertoe leiden dat belangrijke informatie u niet bereikt en dat een eventuele incassoprocedure als verrassing komt. Kosten die verbonden zijn aan uw nalatigheid om informatie up-to-date te houden, komen voor uw rekening.

Privacy

In het Privacy Statement kunt u lezen hoe de NVSHA met uw privacy en persoonlijke gegevens omgaat.

Sluiten