Menu
Menu Opleiding Nascholing - NVSHA-Scen-01-Opvang-14 gespiegeld

(Her)registratie SEH-arts KNMG

U heeft de opleiding tot SEH-arts KNMG afgerond
Registreer uzelf bij de RGS als SEH-arts KNMG. Dit is noodzakelijk om over 5 jaar in aanmerking te komen voor herregistratie. Zorg dat uw persoonlijke gegevens kloppen, dat u het juiste BIG-nummer vermeldt en dat u deze wijziging in uw situatie ook doorgeeft aan de NVSHA via bureau@nvsha.nl.

Herregistratie basisarts/BIG register
Alle artsen staan ingeschreven in het BIG-register. Medisch Specialisten staan daarnaast ook BIG-geregistreerd in een specialistenregister met een eigen herregistratiesysteem. Dat geldt niet voor basisartsen en profielartsen, voor het BIG registeren moeten zij zich apart herregistreren. Er zijn onlangs wel nieuwe afspraken gemaakt die de administratielast voor profielartsen en AIOS verlichten. Lees hier meer hierover.

Zie ook de website BIG-register (voor profielarts naar beneden scrollen) voor meer informatie.

Herregistratie SEH-arts KNMG
Het nieuwe Besluit Herregistratie specialisten van het CGS geldt sinds 1 januari 2016, voor zover het al bestaande bepalingen betreft. De nieuwe eisen die worden gesteld aan het individuele of groeps-functioneren (waaronder de kwaliteitsvisitaties) treden per 1 januari 2020 in werking.

Nieuw hierin is dat je in voldoende mate deel hebt genomen aan een evaluatie van individueel functioneren en dat je hebt deelgenomen aan een externe kwaliteitsevaluatie.

Mocht je vragen hebben hierover kijk eerst even op de website van de KNMG en/of kijk bij de veelgestelde vragen van de KNMG. Beide links vindt je hieronder:

KNMG website met informatie over de nieuwe eisen:

KNMG website veelgestelde vragen:

Meer algemene informatie over de herregistratie vindt u op de website van de KNMG onder de volgende links:

Herregistratie termijn
De termijn van 5 jaar voor herregistratie gaat in vanaf het moment van registratie bij de RGS.

Herregistratie SEH-artsen KNMG werkzaam in het buitenland
Nederlandse SEH-artsen KNMG, die in het buitenland werken en hun registratie in Nederland willen behouden, zullen moeten voldoen aan de Nederlandse regels voor accreditatie en herregistratie. Dat betekent dat ook zij moeten voldoen aan de herregistratie eisen opgesteld door de KNMG.

Overgangsregeling kwaliteitsvisitaties
De NVSHA is druk bezig met het uitvoeren van alle kwaliteitsvisitaties. Tot de tijd dat u gevisiteerd bent, geldt onderstaande ontheffing zoals genoemd in punt 2 van artikel D.18 van het Kaderbesluit CCMS.

Artikel D.18. ‘Eisen herregistratie’ van het Kaderbesluit van de CCMS tot 2020:

1. De RGS herregistreert een medisch specialist in een specialistenregister als bedoeld in artikel 28 van de Regeling, als de medisch specialist in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de expiratie van de vigerende registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:

  • hij heeft zijn medisch specialisme in voldoende mate en regelmatig uitgeoefend;
  • hij heeft in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het betreffende medisch specialisme;
  • hij heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging volgens de systematiek van die wetenschappelijke vereniging

2. De RGS kan in bijzondere gevallen op basis van daartoe opgestelde beleidsregels ontheffing verlenen van het eerste lid, onder c.

De ontheffing betreffende de kwaliteitsvisitatie, zoals vermeld in het Kaderbesluit CCMS, zijn tot 1 januari 2020 nog van kracht.

Persoonlijk nascholingsdossier in GAIA
Wanneer u de opleiding tot SEH-arts KNMG heeft afgerond en u zich registreert bij de RGS ontvangt u van de RGS een inlogcode voor GAIA. Daarmee kunnen SEH-artsen KNMG zich digitaal aanmelden bij GAIA en hun eigen dossier met accreditatiepunten digitaal opbouwen.

Bij het volgen van een cursus die in onze nascholingsagenda staat worden de accreditatie punten automatisch in uw dossier ingevoerd door de cursusaanbieder en een certificaat wordt meegestuurd.

Indien u een nascholing heeft gevolgd uit de agenda van de algemene nascholing (ABAN) worden ook de punten automatisch door de cursusaanbieder aan het dossier toegevoegd.

Er is geen officiële limitering van het aantal accreditatiepunten behaald met algemene nascholing (ABAN). Echter, het is de bedoeling dat artsen zich op vele vlakken (competenties) na scholen. We vinden dit de verantwoordelijkheid van de arts zelf. In de toekomst zal de RGS hier naar gaan kijken bij de herregistratie. Daarnaast kan dit aspect bij kwaliteitsvisitaties gebruikt worden door de visitatiecommissie om aan te geven dat de scholing van de artsen veelzijdig of juist erg eenzijdig is geweest.

Voor meer informatie zie:


Vragen

  • Voor vragen over herregistratie en de overgangsregelingen kunt u zich richten tot de KNMG.
  • Voor vragen over GAIA kunt u zich richten tot de artsen-infolijn van de KNMG: maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur; (030) 282 33 22; artseninfolijn@fed.knmg.nl
  • Voor vragen over het reglement of over het accrediteren van buitenlandse nascholing kunt u zich richten tot het secretariaat van de NVSHA: bureau@nvsha.nl
Sluiten