Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Concilium

Concilium

Voorzitter: Martine Arts
Portefeuillehouder: Maite Huis in 't Veld
Contact: beleid@nvsha.nl

Samenstelling:

 • mevrouw M. Arts (voorzitter)
 • de heer drs. D.G. Barten
 • mevrouw K. Caminada
 • mevrouw M.M. van Campen-Hoekstra
 • de heer C.W. Coolsma
 • de heer drs. E. de Deckere
 • mevrouw drs. L.T.A. Doomen
 • mevrouw A. Drost
 • de heer drs. I. van Ek
 • mevrouw drs. Y.M.E. Groutars
 • de heer dr. C. Heringhaus
 • mevrouw drs. N. Hoogkamp
 • mevrouw S.H. Hovers
 • mevrouw E.H. Jansen
 • de heer M. Klein Ovink
 • de heer drs. M.F. Kok
 • M. Lingeman
 • mevrouw N. Mullaart-Jansen
 • de heer N. van der Naald
 • mevrouw drs. K.J. Niesten
 • de heer E. Oskam
 • de heer drs. H.M. Oyen
 • mevrouw T.M.A.J. Reijnen
 • de heer J. Saanen
 • de heer D. Schakenraad
 • de heer E.M. Vandewalle
 • mevrouw drs. D.S.E. Varin
 • mevrouw E.J. Vitalis-Biesbroek
 • de heer drs. M.P. Vroegop
 • mevrouw drs. M. Willemsen
 • de heer drs. J.A. van der Zande
 • mw. drs. M.L. Donker
 • mw. drs. M.A. Huis in 't Veld

Taak

Het Concilium SEG is het vaste adviescollege van de NVSHA met de taak de NVSHA desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de borging, de bevordering en de ontwikkeling van de spoedeisende geneeskunde alsmede de beroepsuitoefening van SEH-artsenKNMG.

Het Concilium is beleidsvoorbereidend en adviserend vanuit een beroepsinhoudelijke expert rol van het vakgebied van de spoedeisende geneeskunde.

Samenstelling

Alleen gewone leden van de NVSHA komen in aanmerking voor benoeming tot lid van het Concilium SEG. Het Concilium is samengesteld uit vertegenwoordigers uit acht OOR's.

Van het Concilium SEG zijn lid:

 • Twee vertegenwoordigers van elke OOR. Elke OOR wordt in het Concilium vertegenwoordigd door 2 RGS-erkende opleiders of plv. opleiders SEG. Alle Conciliumleden hebben een vaste vervanger, elk afkomstig uit dezelfde OOR als de desbetreffende leden. Deze plaatsvervangende leden zijn op naam bekend en worden benoemd door het Bestuur van de NVSHA.
 • Twee AIOS SEG als vertegenwoordiging van de AIOS SEG. Zij zijn volwaardig lid met stemrecht, en worden benoemd door het Bestuur van de NVSHA. Hun participatie in het Concilium eindigt als hun opleiding is beëindigd;
 • de vertegenwoordiger van de NVSHA in de RGS;
 • de voorzitter en/of de portefeuillehouder Opleiding & Onderwijs van het Bestuur van de NVSHA;
 • de voorzitter van de PVC;
 • de secretaris van de PVC.

Benoeming en benoemingsduur leden
Het Bestuur van de NVSHA benoemt de leden van het Concilium. Een nieuw lid, met uitzondering van de voorzitter, wordt vanuit het desbetreffende OOR voorgedragen aan het DB (Dagelijks Bestuur) Concilium. De voordracht bestaat uit de naam en het CV van de kandidaat en een motivatie voor de voordracht vanuit de OOR. Het DB beslist of de kandidaat geschikt is en of de voordracht past binnen de regels in dit reglement. Het DB Concilium draagt vervolgens het lid voor aan het Bestuur van de NVSHA, die tot benoeming over kan gaan. De benoeming tot lid en plaatsvervangend lid van het Concilium geldt voor een termijn van maximaal drie jaar. Na afloop van deze termijn kan de betrokkene terstond eenmaal worden herbenoemd voor een tweede termijn van maximaal drie jaar. De herbenoeming geschiedt in principe stilzwijgend. Wanneer na afloop van de tweede termijn geen geschikte kandidaat is gevonden én er tevens een tekort aan ervaring dreigt te ontstaan binnen het Concilium, bestaat de mogelijkheid tot herbenoeming voor een derde termijn van maximaal 3 jaar.

Deze herbenoeming moet door het DB Concilium beargumenteerd aan het Bestuur van de NVSHA ter goedkeuring worden voorgelegd. Bij wisseling van positie (lid, plaatsvervangend lid, bestuurslid) binnen het Concilium gelden opnieuw de bovenstaande termijnen. De voorzitter van het Concilium wordt via een landelijke vacaturestelling gezocht. Alle RGS erkende opleiders en plv. opleiders kunnen reageren op deze vacature. Het DB Concilium maakt via een selectieprocedure een keuze uit de mogelijke kandidaten en draagt deze keuze voor aan het Bestuur van de NVSHA, welke tot benoeming over kan gaan. Alle leden van het Concilium hebben een vaste plaatsvervanger die door het Bestuur van de NVSHA wordt benoemd. Bij afwezigheid van Conciliumleden kunnen de plaatsvervangers deelnemen aan vergaderingen nadat zij uiterlijk 24 uur voor een vergadering zijn aangemeld bij het DB Concilium. De vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de NVSHA in de RGS worden door het Bestuur van de NVSHA voorgedragen aan RGS. Deze voordracht vindt plaats op advies van het Concilium en de PVC. Het Concilium en de PVC dragen bij vervanging gezamenlijk een nieuwe kandidaat voor aan het Bestuur van de NVSHA. Deze voordracht bestaat uit de naam en het CV van de kandidaat en een motivatie voor de voordracht.

Dagelijks Bestuur Concilium

Het Concilium heeft een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een SEH-arts KNMG, een AIOS SEG en de voorzitter danwel de portefeuillehouder O&O van het Bestuur NVSHA. Met uitzondering van de voorzitter en portefeuillehouder O&O van het Bestuur NVSHA, AIOS SEG en de vice-voorzitter worden zij uit en door de leden van het Concilium voorgedragen en door het bestuur van de NVSHA benoemd. De vice-voorzitter van het Concilium, die tevens voorzitter is van de PVC, wordt door de PVC benoemd. De zittingsduur van alle DB-leden bedraagt maximaal drie jaar. Zij zijn in deze hoedanigheid eenmaal terstond herkiesbaar voor een tweede termijn van drie jaar. Zo nodig kan het DB van het Concilium worden uitgebreid met andere leden van het Concilium, op voordracht van het DB. De voorzitter van het Concilium is tevens vice-voorzitter van de PVC.

Het DB van het Concilium vergadert zo vaak als nodig is, en houdt zich in hoofdzaak bezig met de voorbereiding en stroomlijning van de voltallige vergaderingen.

Sluiten