Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Concilium

Voorzitter: Martine Arts
Portefeuillehouder: Maite Huis in 't Veld
Contact: beleid@nvsha.nl

Samenstelling:

 • mevrouw M. Arts (voorzitter)
 • de heer drs. D.G. Barten
 • mevrouw K. Caminada
 • mevrouw M.M. van Campen-Hoekstra
 • de heer C.W. Coolsma
 • de heer drs. E. de Deckere
 • mevrouw drs. L.T.A. Doomen
 • mevrouw A. Drost
 • de heer drs. I. van Ek
 • mevrouw drs. Y.M.E. Groutars
 • de heer dr. C. Heringhaus
 • mevrouw drs. N. Hoogkamp
 • mevrouw S.H. Hovers
 • mevrouw E.H. Jansen
 • de heer M. Klein Ovink
 • de heer drs. M.F. Kok
 • M. Lingeman
 • mevrouw N. Mullaart-Jansen
 • de heer N. van der Naald
 • mevrouw drs. K.J. Niesten
 • de heer E. Oskam
 • de heer drs. H.M. Oyen
 • mevrouw T.M.A.J. Reijnen
 • de heer J. Saanen
 • de heer D. Schakenraad
 • de heer E.M. Vandewalle
 • mevrouw drs. D.S.E. Varin
 • mevrouw E.J. Vitalis-Biesbroek
 • de heer drs. M.P. Vroegop
 • mevrouw drs. M. Willemsen
 • de heer drs. J.A. van der Zande
 • mw. drs. M.L. Donker
 • mw. drs. M.A. Huis in 't Veld

Het Concilium SEG is het vaste adviescollege van de NVSHA met de taak de NVSHA desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de borging, de bevordering en de ontwikkeling van de spoedeisende geneeskunde alsmede de beroepsuitoefening van SEH-artsenKNMG.

Het Concilium is beleidsvoorbereidend en adviserend vanuit een beroepsinhoudelijke expert rol van het vakgebied van de spoedeisende geneeskunde.

Samenstelling

Alleen gewone leden van de NVSHA komen in aanmerking voor benoeming tot lid van het Concilium SEG. Het Concilium is samengesteld uit vertegenwoordigers uit acht OOR's.

Van het Concilium SEG zijn lid:

 • Twee vertegenwoordigers van elke OOR (Overzicht samenstelling OOR's). Elke OOR wordt in het Concilium vertegenwoordigd door 2 RGS-erkende opleiders of plv. opleiders SEG, tevens SEH-artsKNMG. Alle conciliumleden hebben een vervanger, elk afkomstig uit dezelfde OOR als de desbetreffende leden. Deze plaatsvervangend leden zijn op naam bekend en benoemd door de NVSHA. Bij vertrek/opvolging van een van de gewone of plaatsvervangende leden wordt vanuit de OOR aan het Bestuur van de NVSHA een nieuwe voordracht gedaan van kandidaten. Het Concilium wordt over de voordracht geïnformeerd;
 • Twee AIOS SEG als vertegenwoordiging van de AIOS SEG. Zij zijn volwaardig lid met stemrecht, en worden benoemd door het Bestuur van de NVSHA. Hun participatie in het Concilium eindigt als hun opleiding is beëindigd;
 • de vertegenwoordiger van de NVSHA in de RGS;
 • de voorzitter en/of de portefeuillehouder Opleiding & Onderwijs van het Bestuur van de NVSHA;
 • de voorzitter van de PVC;
 • de secretaris van de PVC.

Dagelijks Bestuur Concilium

Het Concilium heeft een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een SEH-arts KNMG, een AIOS SEG en de voorzitter danwel de portefeuillehouder O&O van het Bestuur NVSHA. Met uitzondering van de voorzitter en portefeuillehouder O&O van het Bestuur NVSHA, AIOS SEG en de vice-voorzitter worden zij uit en door de leden van het Concilium voorgedragen en door het bestuur van de NVSHA benoemd. De vice-voorzitter van het Concilium, die tevens voorzitter is van de PVC, wordt door de PVC benoemd. De zittingsduur van alle DB-leden bedraagt maximaal drie jaar. Zij zijn in deze hoedanigheid eenmaal terstond herkiesbaar voor een tweede termijn van drie jaar. Zo nodig kan het DB van het Concilium worden uitgebreid met andere leden van het Concilium, op voordracht van het DB. De voorzitter van het Concilium is tevens vice-voorzitter van de PVC.

Het DB van het Concilium vergadert zo vaak als nodig is, en houdt zich in hoofdzaak bezig met de voorbereiding en stroomlijning van de voltallige vergaderingen.

Sluiten