Menu

Curriculum en formulieren

Curriculum

De eerste aanzet tot erkenning van de Spoedeisende Hulp arts (SEH-arts) in Nederland als een apart vakgebied is weergegeven in de position paper die begin 2006 gepubliceerd is door de Stichting Opleiding Spoedeisende Geneeskunde, de SOSG. De tweede stap tot erkenning van de SEH-arts is het opzetten van een landelijk drie-jarig curriculum zodat duidelijkheid gecreëerd wordt wat betreft de competenties die de SEH-arts moet bezitten.

In opdracht van de SOSG heeft het Wenckebach Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) samen met de Opleidings- & Onderwijscommissie van de NVSHA een curriculum voor een drie-jarige opleiding tot SEH-arts ontwikkeld. Het eindproduct dat onderschreven is door het SOSG-bestuur, het NVSHA-bestuur en het Concilium Spoedeisende Geneeskunde, is besproken in de SEH-Werkgroep van de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit (WOK) van de Orde van Medisch Specialisten. De door de Raad WOK gewenste aanpassingen van het drie-jarig curriculum SEH-arts zijn volledig verwerkt in dit curriculum.

In opdracht van de werkgroep modernisering medische vervolgopleidingen CCMS is het curriculum in het voorjaar van 2008 herschreven conform de huidige eisen. Medisch inhoudelijk heeft dit niet geleid tot veranderingen. Onderwijskundig en methodologisch zijn wel aanpassingen gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de huidige versie van het curriculum.

Download het Curriculum opleiding tot Spoedeisende Hulp Arts in het ledenportaal.

Beoordelingsformulieren

Klinische Praktijk Beoordeling (KPB)

KPB’s worden twaalf maal per jaar, dus gemiddeld eens per maand afgenomen. Dit gebeurt door de opleider of supervisor, en er worden per KPB maximaal 3 competenties beoordeeld. Als advies zouden wij willen mee geven om een KPB in te zetten tijdens een beperkt opleidingsmoment (bijvoorbeeld opvang en diagnostiek, beleid/therapie, of overdracht). Zodoende hoeft de beoordelaar niet bij het hele opleidingsmoment aanwezig te zijn, en neemt de beoordeling minder tijd in beslag.

Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)

Er zijn 13 OSATS formulieren ontwikkeld om de verschillende voorgeschreven vaardigheden te toetsen. Wij hebben gemeend volledig te moeten zijn bij de beoordeling van de vaardigheden zonder ons in minutieuze details te verliezen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een aanzienlijke administratieve last met zich meebrengt. Graag ontvangen wij feedback van u met eventuele verbeteringen of andere inzichten die deze administratieve last kunnen verminderen.

360°-Feedback

Omdat niet alle doelgroepen in staat zijn alle competenties van de aios SEH te beoordelen zijn 3 verschillende formulieren ontwikkeld. Voor de volgende doelgroepen zijn formulieren ontwikkeld:

1. Artsen (aios SEH/ supervisor)
2. Verpleegkundigen SEH
3. Patiënten

Om de beoordelaar te helpen zijn bij de algemene competentie ook de deelcompetenties vermeld, echter er hoeft slechts een oordeel over de algemene competentie gegeven te worden en niet voor elke deelcompetentie afzonderlijk.

Reflectieverslag

Als bijlage achter het formulier heeft de projectgroep een instructie geschreven, deze spreekt voor zich.

Voortgangs- en beoordelingsgesprek

Dit formulier dient als handleiding voor een gestructureerd gesprek o.b.v. de verzamelde feiten in het portfolio. Doel is om tot een gefundeerd oordeel te komen t.a.v. de ontwikkelde competenties van de aios SEH.

4. Reflectieverslag

5. Voortgangsgesprek

6. Beoordeling stage

Sluiten