Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Curriculum en formulieren

Curriculum

De opleiding tot Spoedeisende Hulp arts bestaat sinds 2000 en sindsdien zijn er meerdere curricula geweest, waarvan de laatst officieel vastgestelde versie uit 2014 stamt. In 2015 is de werkgroep herziening curriculum begonnen met het opstellen van een nieuw curriculum met als voornaamste ambitie meer nadruk op critical care en een verlenging van het curriculum naar 5 jaar.

In 2017 is dit nieuwe curriculum in de ALV vastgesteld door de leden, maar door verschillende omstandigheden is dit curriculum nog niet officieel vastgesteld door het CGS.

Het concilium heeft besloten alvast aan de slag te gaan met het implementeren van enkele elementen uit het nieuwe curriculum, om zo geen vertraging op te lopen wat betreft de verbeteringen die het nieuwe curriculum met zich mee brengt. Deze wijzigingen ten opzichte van 2014 zijn inmiddels door het CGS vastgesteld. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 vind je in het herziene curriculum uit 2014, beschikbaar in het ledenportaal. Hier zijn ook de andere documenten te vinden.

Benieuwd naar het Europese Curriculum? Download het hier.

Beoordelingsformulieren

Klinische Praktijk Beoordeling (KPB)

KPB’s worden twaalf maal per jaar, dus gemiddeld eens per maand afgenomen. Dit gebeurt door de opleider of supervisor, en er worden per KPB maximaal 3 competenties beoordeeld. Als advies zouden wij willen mee geven om een KPB in te zetten tijdens een beperkt opleidingsmoment (bijvoorbeeld opvang en diagnostiek, beleid/therapie, of overdracht). Zodoende hoeft de beoordelaar niet bij het hele opleidingsmoment aanwezig te zijn, en neemt de beoordeling minder tijd in beslag.

Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)

Er zijn 13 OSATS formulieren ontwikkeld om de verschillende voorgeschreven vaardigheden te toetsen. Wij hebben gemeend volledig te moeten zijn bij de beoordeling van de vaardigheden zonder ons in minutieuze details te verliezen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een aanzienlijke administratieve last met zich meebrengt. Graag ontvangen wij feedback van u met eventuele verbeteringen of andere inzichten die deze administratieve last kunnen verminderen.

360°-Feedback

Omdat niet alle doelgroepen in staat zijn alle competenties van de aios SEH te beoordelen zijn 3 verschillende formulieren ontwikkeld. Voor de volgende doelgroepen zijn formulieren ontwikkeld:

1. Artsen (aios SEH/ supervisor)
2. Verpleegkundigen SEH
3. Patiënten

Om de beoordelaar te helpen zijn bij de algemene competentie ook de deelcompetenties vermeld, echter er hoeft slechts een oordeel over de algemene competentie gegeven te worden en niet voor elke deelcompetentie afzonderlijk.

Reflectieverslag

Als bijlage achter het formulier heeft de projectgroep een instructie geschreven, deze spreekt voor zich.

Voortgangs- en beoordelingsgesprek

Dit formulier dient als handleiding voor een gestructureerd gesprek o.b.v. de verzamelde feiten in het portfolio. Doel is om tot een gefundeerd oordeel te komen t.a.v. de ontwikkelde competenties van de aios SEH.

4. Reflectieverslag

5. Voortgangsgesprek

6. Beoordeling stage

Sluiten