Menu

Prehospitale en opgeschaalde zorg

Voorzitter: Stijn van Ommeren (voorzitter elect)
Portefeuillehouder: Luuk Wansink
Contact: Secretariaat

Doelstellingen

 • Het in stand houden, evalueren en indien noodzakelijk bijstellen van de Landelijke Onderwijs Dagen (LOD) opgeschaalde zorg.
 • Het worden van expertgroep en kennisbank voor de medische hospitale ZiROP zorg.
 • Het worden van expertgroep en kennisbank voor de medische prehospitale opgeschaalde zorg.
 • Het vertegenwoordigen van de NVSHA belangen in de reguliere prehospitale zorg.
 • Het worden van expertgroep voor externe partijen uit de reguliere prehospitale zorg.

Activiteiten

 • Organiseren LOD’s.
 • Middels kennis faciliteren van de rol van de SEH arts in de intramurale (SEH) ZiROP zorg.
 • Contacten opbouwen /onderhouden met grote (commerciële) aanbieders van ZiROP /CBRN cursussen.
 • Contacten opbouwen / onderhouden met ANAPHEM, het Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar opgeschaalde zorg (keten) initiëren, bijvoorbeeld met ANAPHEM.
 • Verkennen van contacten met relevante stakeholders
 • Indien relevant internationale contacten opbouwen / faciliteren
 • Via SEH-arts MMA’s op regelmatige basis contacten met NVMMA, AZN en eventueel MMT’s onderhouden.
 • Veldnorm evenementenzorg ondersteunen en desgewenst uitbreiden

Werkwijze

 • De sectie zal tweemaal per jaar fysiek vergaderen waarvan ten minste éénmaal met een sociaal karakter.
 • De sectie zal in aanvulling op bovenstaande vergaderingen indien daar aanleiding toe is nog via teleconferencing vergaderen.
 • Voorbereidend aan iedere LOD is er een evaluatie / voorbereidingsvergadering met Hofdom Enterprises met terugkoppeling aan de LOC, dit kan in “petit comité”
 • De Sectie heeft aanvankelijk alleen een voorzitter, mochten de activiteiten (denk aan de LOD) dit noodzakelijk maken , kunnen er bijvoorbeeld ook een penningmeester / secretaris worden aangesteld.
 • Conform de beleidscyclus van de NVSHA zal de voorzitter tenminste éénmaal per jaar verslag uitbrengen aan het NVSHA bestuur.
 • De sectie zal komen te vallen onder de portefeuille Wetenschap van het NVSHA bestuur
Sluiten
X Zoek