Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Reactie NVSHA op de marktscan NZA acute zorg

woensdag 04 april

Op 11 september is de eerste marktscan over de acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschenen. Signalen uit het veld over toenemende druk op de acute zorg waren onder andere de aanleiding voor de studie. De marktscan geeft een overzicht van de capaciteit van en de vraag naar acute zorg. Basis voor de studie waren de cijfers van 2013 tot 2016.

Het rapport kunt u hier vinden.

Reactie bestuur NVSHA:

De marktscan laat waardevolle getallen zien van de groei in acute zorg en de verdeling over de verschillende aanbieders. Het bestuur heeft de indruk dat de scan zich vooral richt op een beperkt aantal specifieke problemen in de keten. Daardoor wordt voorbijgegaan aan de complexiteit van de problematiek. Crowding is in de visie van de NVSHA een systeemaandoening. Als één individuele schakel in de keten wordt versterkt, is het risico groot dat andere schakels in de keten overbelast raken. De internationale literatuur bevestigt dit. De marktscan laat dan ook zien dat de drukte die gevoeld wordt op de SEH en HAP, zich ook steeds meer voordoet binnen andere delen van de keten.

Deltaplan

De NVSHA pleit voor een Deltaplan met als doel het versterken van de hele keten. Hierbij wordt gedacht aan:

Beperken van de instroom in de acute keten:

Een brede informatiecampagne naar burgers met als thema’s ‘Waar vind ik informatie over spoedeisende aandoeningen?’ en ‘Moet ik meteen hulp zoeken voor een aandoening of kan het tot morgen wachten?’ Het initiëren en doen uitvoeren van een dergelijke campagne vergt een politieke keus: waarvoor is acute zorg nu wél of niet verantwoordelijk?

Meer aandacht en steun voor projecten gericht op preventie en vroegsignalering, opdat patiënten zich melden bij hun eigen hulpverlener gedurende ‘kantooruren’. Dit vergt nieuwe preventieprojecten en uitbreiding van bestaande en mogelijk ook de financiering voor deze projecten.

Het verruimen van de openingstijden van de ’eigen’ behandelaar zoals huisarts, poliklinieken, aanvullende diagnostiek en andere reguliere zorgverleners.

Verbeteren en ontsluiten van de beschikbare informatie in de keten, zowel op de HAP, maar ook op de ambulance en SEH. Informatie over al ingezette diagnostiek of behandeling moet toegankelijk zijn in de gehele acute keten. Hiervoor is waarschijnlijk aanpassing nodig van wetgeving m.b.t. het delen van patiëntengegevens.

En ook binnen de ambulance kan worden gedacht aan innovaties zoals de inzet van verpleegkundige specialisten en bij huisartsen meer aandacht voor het werk op de HAP en het werken in de acute keten.

Het verbeteren van de doorstroom op de SEH:

Verbeteren van de beschikbare kennis in de acute keten, inzet van SEH-artsen, verbeteren van de samenwerking tussen SEH-artsen en specialisten met aandachtsgebied acute zorg op de SEH.

Vergroten van de beschikbaarheid van de ondersteunende faciliteiten in de zorg. Nu wordt geprobeerd de hulpvraag die bij patiënten 24/7 kan optreden in een werkweek te stoppen. Hierdoor lopen de werkzaamheden vaak tegen elkaar in. Het komt voor dat wij een lege CT-scanner in het weekend – want geen personeel – aantreffen, terwijl er gedurende de week geen ruimte is voor een spoed CT-scan vanwege de al geplande zorg.

Regionaal realtime inzicht over de beschikbare capaciteit en opname of SEH-stops, maar ook de beschikbare faciliteiten voor de opvang van acute bedreigde patiënten, zou een aanmerkelijke verbetering zijn om de juiste patiënt op het juiste bed te krijgen.

Landelijke coördinatie voor de opleiding van gespecialiseerde SEH-verpleegkundigen, zodat de (altijd bestaande) oscillerende beweging meer gedempt wordt.

Het vergroten van de uitstroom uit de acute keten:

Real-time een actueel inzicht in welke ziekenhuizen in de regio een opnamestop op basis van een bedden te kort in het ziekenhuis hebben.

Per regio afspraken maken hoe dit kan worden opgevangen. Dit bij voorkeur zonder een toename van interklinisch transport.

Afspraken maken over 24/7 beschikbare telefoonnummer voor thuiszorg, eerstelijnsverblijf, revalidatie- en verpleeghuiszorg. Deze vervolgzorg toegankelijk maken vanaf de spoedeisende hulp en de transmurale samenwerking daarin verbeteren.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten