Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

NEED

donderdag 19 september

ICT in de zorg is een actueel thema. Daarom informeren wij u graag over NEED. De afkorting NEED staat voor ‘Netherlands Emergency department Evaluation Database’. Het is de landelijke kwaliteitsregistratie van Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen in Nederland.

In 2016 heeft een aantal SEH-artsen van de NVSHA de stichting NEED opgericht. Er waren tot op dat moment wel al landelijke registraties van óf alleen de traumazorg of van de Intensive Care (IC). Daarmee werd echter maar een fractie van het totaalaantal patiënten in de spoedzorg in beeld gebracht met als gevolg een incompleet beeld van de SEH. In de NEED worden álle SEH-patiënten geregistreerd. NEED is een stichting zonder winstoogmerk. Inmiddels hebben 12 SEH-afdelingen van ziekenhuizen zich aangesloten.

Annemarie

Annemarie van der Velden
Voorzitter NVSHA

Waarom is NEED belangrijk?

De spoedzorg in Nederland is flink in beweging. Ziekenhuizen sluiten of ze fuseren. Daardoor worden in een aantal gevallen SEH-afdelingen gesloten. Ook is er sprake van overmatige drukte, ‘overcrowding’. Crowding heeft verschillende oorzaken. Onder andere zorgt de toenemende vergrijzing voor toestroom van meer ouderen naar de SEH. Deze groep legt steeds meer beslag op de capaciteit van de SEH-afdelingen. Probleem is dat betrouwbare data van deze groep patiënten ontbreekt. Om de kwaliteit, de patiëntveiligheid en de kosteneffectiviteit te verbeteren zijn objectieve data nodig. NEED voorziet daarin.

De toenmalige minister van VWS Schippers concludeerde in haar brief van 5 oktober 2016 over de acute zorg in Nederland dat ‘er wel serieuze kwalitatieve signalen zijn over de drukte in de acute zorgketen, maar dat hiervan geen landelijke, samenhangende en actuele analyse beschikbaar is’. NEED lost dit probleem op en de gegevens zijn belangrijk voor de onderbouwing van beleid. Er wordt er doorlopend beleid ontwikkeld en er zijn wetsvoorstellen gemaakt over bijvoorbeeld het aantal ‘zelfverwijzers’ op SEH-afdelingen in Nederland. Ook zijn er conclusies getrokken over het nut van een combinatie van een SEH-afdeling met een Huisartsenpost. Het beleidsmatige antwoord op deze kwesties is echter gemaakt op basis van aannames. Betrouwbare, concrete cijfers voor de onderbouwing ervan ontbraken. Uit latere – door SEH-artsen verzamelde cijfers – bleek onomstotelijk dat er eigenlijk andere conclusies getrokken hadden moeten worden.

Het doel van NEED is om door middel van het stelselmatig verzamelen van cijfers van de deelnemende SEH-afdelingen de kwaliteit van de acute zorg in Nederland te verbeteren en transparantie te verhogen. Dit wordt bereikt door de gegevens in NEED te gebruiken voor ‘benchmarking’ en wetenschappelijk onderzoek.

Betrouwbare metingen leveren inzicht in de praktijk van de spoedzorg in Nederland. Om onderbouwd beleid te ontwikkelen is het van belang dat wordt uitgegaan van solide kwantitatieve data over de kwaliteit, patiëntveiligheid, kosteneffectiviteit in en tussen SEH-afdelingen. Hoewel het aantal deelnemende SEH-afdelingen aan NEED toeneemt, zouden de gegevens aan betrouwbaarheid winnen als de cijfers tot stand komen op basis van een landelijke dekking ofwel een situatie waarin alle SEH-afdelingen in Nederland gegevens beschikbaar stellen aan NEED.

onderzoek

Wat wordt er gemeten?

Naast algemene ziekenhuisgegevens brengt NEED alle aspecten van de spoedzorg in beeld. Van instroom, doorstroom tot uitstroom.

Alle deelnemende SEH-afdelingen verzamelen de gegevens zoals gedefinieerd in de ‘minimale dataset’. Dat is de kernregistratie van NEED die o.a. de volgende onderwerpen omvat.

  • Demografische gegevens,
  • Opname en ontslaggegevens,
  • Redenen van SEH-bezoek,
  • Triage categorie,
  • Ziekte-ernst,
  • Vitale parameters,
  • Röntgenonderzoek,
  • Laboratoriumdiagnostiek,
  • Uitkomstmaten (DBC en ICD-10 code, ziekenhuisopname, SEH-ligduur, ziekenhuis ligduur, ziekenhuissterfte).
watwordtgemeten

Wat kan NEED betekenen?

NEED biedt mogelijkheden om de kwaliteit, patiëntveiligheid en kosteneffectiviteit van een SEH-afdeling in kaart te brengen. Dat maakt een objectieve vergelijking van de performance van SEH-afdelingen mogelijk.

Elk half jaar ontvangen deelnemende SEH-afdelingen de belangrijkste getallen afgezet tegen het gepoolde gemiddelde van alle deelnemende SEH-afdelingen. Op deze manier kunnen SEH-afdelingen b.v. hun ziekenhuisligduur en mortaliteit vergelijken met het gemiddelde in andere ziekenhuizen. Op dit moment wordt er onderzocht welke DBC’s gedeclareerd worden bij een bepaalde patiëntcategorieën. Ook wordt er momenteel uniek wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de interpretaties van vitale parameters - bloeddruk en hartfrequentie - bij verschillende leeftijdsgroepen. Dit onderzoek kan grote consequenties hebben voor landelijke protocollen en richtlijnen binnen de acute zorg. Het kan bijdragen aan betere en snellere herkenning van vitale bedreiging en dus leiden tot een betere behandeling met potentie van lagere mortaliteit en kortere ziekenhuisligduur.

Privacywetgeving

De verzamelde data en de analyses op basis daarvan voldoen aan de eisen van de huidige privacywetgeving. NEED Is NEN 7510 en ISO 270010 gecertificeerd.

Wat betekent deelname voor een ziekenhuis?

De deelnemende SEH-afdelingen krijgen twee keer per jaar een rapport met hun data afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende SEH-afdelingen. Op deze manier kunnen ze hun eigen gegevens en performance vergelijken met het gemiddelde in Nederland. Dit kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit. Ook kunnen de deelnemers op basis van de data zelfanalyses doen.

Deelnemende SEH-afdelingen betalen een jaarlijkse contributie aan NEED om de kosten van de stichting te dekken. De koppeling tussen het individuele informatiesysteem van het ziekenhuis en NEED wordt momenteel door de ziekenhuizen zelf gerealiseerd en gefinancierd.

Ziekenhuizen die deelnemen kunnen een verzoek indienen voor het gebruik van data van de hele NEED. Deze verzoeken worden per geval beoordeeld aan de hand van strikte criteria. Data mogen bijvoorbeeld nooit aan derden worden geleverd en alleen door de betreffende SEH-afdeling worden ingezien en gebruikt.

watbetekentdeelname

Verzoek stichting NEED aan VWS

NEED kan als basis voor beleidsontwikkeling verder worden geoptimaliseerd. Idealiter sluiten alle ziekenhuizen met een SEH-afdeling zich aan. Dit vergroot de representativiteit van de NEED-data. Dat op zijn beurt betekent dat de data van NEED een meer solide basis vormen voor het landelijk beleid dat erop gericht is kwaliteitsverbetering en kosteneffectiviteit te realiseren. Deelname aan NEED vergt naast een financiële bijdrage van de ziekenhuizen aan de stichting, een koppeling tussen de ziekenhuisinformatiesystemen en NEED.

Ons verzoek aan VWS is om samen met ons te verkennen hoe meer ziekenhuizen kunnen worden bewogen om deel te nemen aan NEED.

need
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten