Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Hoogwaardige acute zorg moet toegankelijk blijven voor iedereen

dinsdag 02 april

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp artsen (NVSHA) maakt zich zorgen over ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg die niet in lijn zijn met de vastgestelde kwaliteitsnormen voor acute zorg. De NVSHA verwijst naar het Kwaliteitskader Spoedzorgketen dat in 2020 is ondertekend door elf partijen uit het acute zorgveld. Daarin is vastgelegd dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat er bij een spoedgeval altijd en op redelijke afstand acute zorg beschikbaar is. Een groeiend aantal ziekenhuizen heeft zich in de afgelopen jaren aan deze kwaliteitsnormen geconformeerd. Op woensdag 3 april vindt in de Tweede Kamer een commissiedebat Acute Zorg plaats.

Voorzitter David Baden: ‘De NVSHA heeft zich jarenlang samen met de betrokken partijen ingespannen voor de totstandkoming van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het centrale thema ervan is dat hoogwaardige acute zorg altijd en overal beschikbaar moet zijn en moet voldoen aan uniforme kwaliteitseisen’

Baden: ‘Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is door het Zorginstituut getoetst en in 2020 opgenomen in hun register. De NVSHA vindt het onbegrijpelijk dat nu al tijdens de implementatie, wordt afgeweken van het Kwaliteitskader. Ons standpunt is dat iedereen recht heeft op acute zorg van dezelfde hoge kwaliteit, ongeacht de tijd, plaats, ernst of aard van de aandoening. Bij voorkeur dichtbij, maar als het nodig is, verder weg. Wij gaan ervan uit dat de tien ketenpartners dit met ons eens zijn. ‘

De NVSHA constateert dat zowel op lokaal als landelijk niveau beleid wordt ontwikkeld dat afwijkt van de vastgestelde minimumkwaliteitsnormen. Sommige ziekenhuizen vervangen zelfs de naam van de afdeling Spoedeisende Hulp door variaties daarop. Daardoor wordt de indruk gewekt dat deze ziekenhuizen zich niet langer gebonden achten aan de normen die voor deze locaties in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zijn vastgelegd.

Baden: ‘Het gaat ons uiteraard niet om de naam van de afdeling, maar om de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Op deze afgeschaalde SEH-afdelingen worden immers nog wel zieke patiënten ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten waarbij het bij de huisarts of ambulance onduidelijk is welk probleem er achter hun klachten zit of die onverwacht veel zieker blijken te zijn dan aanvankelijk werd ingeschat. Deze patiënten zijn mogelijk levensbedreigend ziek. Daarom is de 24/7 aanwezigheid van een kundige en breed geschoolde specialist - een SEH-arts of een andere specialist binnen het acute domein – essentieel voor de veiligheid van patiënten. Dit vereiste is vastgelegd in het Kwaliteitskader.’

De NVSHA is van mening dat door het niet voldoen aan de bestaande normen wordt getornd aan de basis van goede acute zorg. Het betekent een stap terug in de kwaliteit ervan.

Baden: ‘Op woensdag 3 april is er in de Tweede Kamer een debat over de Acute Zorg. Wij vragen aandacht van de politiek voor de geschetste ontwikkeling. De NVSHA vindt het onacceptabel dat er getracht wordt de vastgestelde normen te omzeilen omdat daarmee de kwaliteit van de acute zorg onder druk komt te staan. Burgers in acute medisch nood moeten altijd en overal kunnen rekenen op dezelfde hoogwaardige en toegankelijke zorg.’

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten