Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

NVSHA: nieuwe kwaliteitsnormen zijn hard nodig!

vrijdag 01 juni

De koepelorganisatie Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) heeft op 25 mei in een persbericht de resultaten van hun onderzoek naar de impact van de IC-richtlijn en het aankomend kwaliteitskader spoedzorgketen bekend gemaakt. Helaas is het onderzoek nog niet te vinden op de site van de SAZ.

Zorg over implementatie kwaliteitsstandaard spoedzorgketen

In het SAZ-persbericht staat dat de resultaten van het onderzoek laten zien dat van de 28 algemene ziekenhuizen er 12 per 1 juli van dit jaar niet zullen voldoen aan de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care uit 2016. Dat is dus twee jaar na het uitbrengen van de standaard. In hetzelfde onderzoek is gekeken naar de impact van de nog te accorderen kwaliteitsstandaard spoedzorgketen. Hiervoor is nog geen implementatieplan geschreven en ook is de datum van inwerkingtreding nog niet bekend. Echter, in het persbericht staat dat als deze zou ingaan per 1 juli 2018 er 22 van de 28 kleine ziekenhuizen niet zouden voldoen aan de in het kwaliteitskader beschreven eisen. De NVSHA vindt dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het kwaliteitskader spoedzorg. Het kader heeft een totaal ander doel dan het toewerken naar de sluiting van ziekenhuizen of het uit de regio weghalen van acute zorg. Integendeel! Het kader stelt de patiënt centraal en wil de hoogste kwaliteit van spoedzorg in het hele land garanderen. Patiënten hebben daar recht op!

Huidige richtlijnen verouderd

De NVSHA is van mening dat huidige richtlijnen niet meer voldoen. Daarvoor zijn een aantal redenen. De tien jaar oude richtlijnen doen geen recht aan de huidige complexiteit van de acute zorg, beantwoorden onvoldoende aan de wensen om de patiënt in de keten centraal te stellen en om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De richtlijnen doen ook onvoldoende recht aan het ketenconcept van de spoedzorg. Kortom: revisie is dringend gewenst.

Nieuwe richtlijnen garanderen hogere kwaliteit zorg

Er wordt gesuggereerd dat de nieuwe kwaliteitseisen ‘strenger’ zijn maar niet tot betere zorg zullen leiden. Wij vinden dat onjuist. De NVSHA is van mening dat de nieuwe eisen helemaal niet ‘strenger’ zijn maar juist een hogere kwaliteit van de zorg garanderen. Het sluit uit dat de patiënt die met acute klachten bij een ziekenhuis binnenkomt, behandeld wordt door de minst ervaren dokter. Patiënten die binnenkomen op een Spoedeisende Hulp hebben ernstige klachten en symptomen. Buikpijn kan een hartinfarct zijn. Een gebarsten buikslagader mag niet worden aangezien voor nierstenen. Spoedeisende hulp vereist het onder grote druk kunnen stellen van de juiste diagnose. Dat vereist ervaring. Helaas kiezen kleinere ziekenhuizen er soms om jonge (lees goedkope) onervaren artsen op de Spoedeisende Hulp te plaatsen. In de conceptrichtlijnen die nu voor de spoedzorg zijn opgesteld is dat niet langer mogelijk. Het betekent dat de ziekenhuizen e.e.a. anders moeten inrichten. Net als bij de nieuwe IC-richtlijnen krijgen de ziekenhuizen hier ruim de tijd voor.

Veldpartijen dachten mee

Het nieuwe kwaliteitskader spoedzorgketen is opgesteld door een groot aantal veldpartijen, onder andere de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en stelt de patiënt centraal met kwaliteit als kader over de gehele keten. Als betrokken partij is de NVSHA van mening dat een veldnorm ‘handhaafbaar’ moet zijn en dat ze voor ziekenhuizen haalbaar moeten zijn. Ze moeten een stimulans zijn om naar de interne processen te kijken en deze te optimaliseren. Juist daarom voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) een impact analyse uit en zal de Inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ) kijken naar de handhaafbaarheid, juist voor de kleinere ziekenhuizen. Het implementeren van ‘een niet haalbaar kwaliteitskader’ vindt de NVSHA bijzonder onwenselijk! Een veldnorm waar veel ziekenhuizen niet aan kunnen voldoen heeft geen waarde en verdwijnt in de prullenbak. Terugvallen op de bestaande richtlijnen - waarvan het hele veld heeft gezegd dat die niet meer voldoen – is ook geen optie.

Maatwerk blijft mogelijk

In de berichtgeving lijkt het alsof er geen ruimte zou zijn voor individuele invulling van deze normen. De NVSHA is van mening dat die er juist wél is. De acute zorg is maatwerk en te strikte richtlijnen doen geen recht aan de complexe realiteit van alledag. In het nieuwe kader is alleen sprake van kwaliteitseisen die bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg voor patiënten te garanderen, zonder ziekenhuizen in de problemen te brengen.

Realistisch tijdpad

Het is dan ook belangrijk dat er na de Business Impact Analyse (BIA) en controle door de IGJ in overleg met alle partijen een realistisch tijdspad wordt gekozen waarbij alle partijen kunnen voldoen aan de eisen, maar dat er wel op de kortst mogelijk termijn een verbetering kan plaatsvinden in de acute zorg. De NVSHA streeft dan ook naar acute zorg waar de patiënt centraal staat met kwaliteit als kader!

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten