Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

NVSHA reactie op de VWS-brief ‘Toekomstbestendige acute zorg’

donderdag 24 februari

NVSHA reactie op de VWS-brief ‘Toekomstbestendige acute zorg’

Op 22 februari stuurde minister Kuipers van Volksgezondheid de brief ‘Toekomstbestendige acute zorg’ naar de Tweede Kamer. De Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) heeft in een brief aan VWS en een aantal leden van de Tweede Kamer eerste reactie gegeven. Een paar punten daaruit vatten wij hieronder samen.

In de eerste plaats is de NVSHA verheugd over de aandacht van de minister voor dit belangrijke onderwerp. De toekomst van de acute zorg houdt ons al langere tijd bezig. Wij waren aangenaam getroffen omdat wij veel van onze inbreng in de discussie terug zagen in de brief van de minister.

Acute zorg in Nederland

Laten we voorop stellen dat de acute zorg in Nederland internationaal gezien op een zeer hoog peil staat. Vanuit het buitenland wordt met jaloezie gekeken naar het systeem van eerste en tweede lijn zorg. Het zorgt ervoor dat de juiste patiënt in de tweedelijn wordt gezien, maar ca. 20% van de patiënten met een acute zorgvraag op een Spoedeisende Hulp afdeling wordt gezien. In Engeland komt vrijwel iedereen met een acute zorgvraag op de SEH terecht.

SEH is een vitaal onderdeel van een ziekenhuis

In onze visie behoort een SEH te kunnen terugvallen op een volledig geoutilleerd ziekenhuis. Daarbij is ook de SEH een essentieel onderdeel van de totale zorg die door een ziekenhuis wordt geleverd en verandering daarvan hebben ook een cascade invloed op het ziekenhuis.

Uitdaging

De NVSHA wil samen met VWS streven naar een situatie waarin voor de acute zorg de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg als uitgangspunten dienen. Ze tekent daarbij aan dat de praktijkervaring van haar leden nauwer moet worden betrokken bij toekomstige beleidsmatige keuzes. Een aantal theoretische moties waar VWS vanuit gaat bij de ontwikkeling van beleid, staan op gespannen voet met de ervaringen op de werkvloer. Dat geldt ook voor de omgang met de juiste data. De NVSHA wil hierover met VWS in gesprek gaan.

Efficiency

De NVSHA signaleert een grote hang naar het vergroten van de efficiency. Daar is niets op tegen zolang het niet ten koste gaat van de mensen die het op de werkvloer moeten waarmaken. Er moet meer aandacht zijn voor een veilige werkomgeving, wisselende diensten moeten mogelijk zijn, minder administratieve belasting, inhoudelijke verdieping enz. Wat betreft de honorering verwijst de NVSHA naar de recente rapporten van de SER en WRR. De NVSHA is van mening dat er altijd aandacht moet zijn voor de organisatorische aspecten, maar dat bij ingrepen in de structuur de stem uit de praktijk – de kennis van SEH professionals – een zwaarder gewicht moet krijgen. Naar het oordeel van de NVSHA liggen échte oplossingen in het medisch inhoudelijke domein.

Knelpunten

In de NVSHA-reactie op de brief van minister Kuipers worden de volgende onderwerpen genoemd die belangrijk zijn bij het oplossen van knelpunten in de acute zorg. Er moeten richtinggevende kaders voor de SEH komen (een leidraad SEH), landelijke registratie data voor het monitoren van kwaliteit, erkenning van de belangrijke rol van de SEH-verpleegkundigen en van de SEH-arts als medisch specialist. Creëer zorg dicht bij de patiënt – spoedpleinen – en ondersteun projecten waar op uniforme manier gegevens worden uitgewisseld. Maar boven alles geldt dat de gezondheid van de patiënt bij alles centraal moet staan.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten