Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Verslag AO Spoedeisende zorg 4 april 2018

donderdag 31 mei

De minister heeft contact gehad met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), de koepel van de ROAZ'en. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft tijdens de griepepidemie wekelijks contact met alle zorgverzekeraars met de vraag wat hun beeld is van de drukte in de ziekenhuizen. Hieruit bleek dat de druk op de ziekenhuizen hoog was. Met als doel acties die al in gang zijn gezet om de werkdruk te beteugelen een steun in de rug te geven, heeft de minister op 22 maart met het Landelijk Netwerk Acute Zorg, de Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ afspraken gemaakt. Een aantal voor de korte, maar ook voor de lange termijn.

Korte termijn

Voor de korte termijn is afgesproken dat de sector van de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgorganisaties — dus de vvt-sector — zorgt voor een soepele toegang voor de patiënt. Verder zal de sector waar nodig en mogelijk, extra capaciteit in de regio organiseren zodat de doorstroom van de ziekenhuizen naar de vervolgzorg makkelijker wordt. Belangrijk is dat de aanbieders geen belemmeringen ervaren in de financiering van de zorg. Zorgverzekeraars Nederland heeft bevestigd dat zorgverzekeraars in de regio's waar problemen zijn, met partijen afspraken moeten maken om tot een verlichting van de druk op de keten te komen.

Lange termijn

Voor de langere termijn is het belangrijk dat partijen beter voorbereid zijn op griepepidemieën en vergelijkbare situaties. De ROAZ'en – verenigd in het LNAZ - hebben de minister laten weten dat zij de afgelopen griepperiode zullen evalueren en per regio een plan zullen opstellen met als doel beter voorbereid te zijn op een griepepidemie. Het LNAZ zal hierbij ook de vvt-sector, de zorgverzekeraars en de huisartsen betrekken. Belangrijk aandachtspunt is het creëren van ‘uiterwaarden’ om extra capaciteit bij piekdrukte te bewerkstelligen. De uitstroom van uitstroom van patiënten naar vervolgzorg is daarbij een aandachtspunt. Ook zal worden bezien of afspraken kunnen worden gemaakt om te voorkomen dat patiënten op de SEH terechtkomen. De minister heeft met de partijen afgesproken dat deze regionale plannen voor de zomer van dit jaar gereed zijn.

Ziekteverzuim

De druk op de ziekenhuizen is tijdens de griepepidemie vergroot omdat veel medewerkers zelf ziek werden. In dat verband onderstreepte de minister het belang van de griepvaccinatie voor het ziekenhuispersoneel. LNAZ, het Landelijk Netwerk Acute Zorg en ActiZ hebben aangegeven zich daar mede verantwoordelijk voor te voelen en actie te zullen ondernemen richting hun achterban.

Ambulancesector

Er moet worden nagegaan hoe de ambulancesector verder kan worden geïntegreerd in de keten van acute zorg. Het bewerkstelligen van goede ambulancezorg - ook in de toekomst - is het doel. Met het oog daarop wil de minister samen met Ambulancezorg Nederland, AZN, de zorgverzekeraars en mogelijk nog andere partijen, een actieplan ambulancezorg maken. Het doel is de toenemende drukte in de ambulancezorg te beteugelen en de responstijden weer binnen de norm te krijgen zodat tijdige en kwalitatief goede ambulancezorg gegarandeerd kan worden. Daarbij heeft de minister een paar punten voor ogen. Ten eerste is het doel de instroom in de ambulancezorg te optimaliseren. Ten tweede zal worden bezien hoe verbeteringen in de doorstroom kunnen worden doorgevoerd. Als de ambulancedienst van tevoren weet bij welk ziekenhuis de ambulance terechtkan, dan hoeft de ambulance niet meer rond te rijden.

Sluiting SEH-afdelingen

Ook het sluiten van afdelingen voor spoedeisende hulp, de SEH's, was onderwerp van overleg. Het verdwijnen van lokale SEH's zorgt voor onrust. Echter, de minister geeft aan dat in zijn opvatting goede redenen kunnen zijn om de locatieprofielen van ziekenhuizen te wijzigen of om de zorg te concentreren. Zo is het voor de kwaliteit van hoog complexe zorg beter dat een arts regelmatig patiënten met dezelfde of vergelijkbare aandoeningen behandelt. Verder is noch het budget voor de zorg, noch de hoeveelheid personeel in de zorg onbeperkt. Het ministerie vraagt zorgaanbieders dus om doelmatig te werken.

De minister wil ook graag de indruk wegnemen dat het sluiten van SEH's betekent dat er daardoor minder zorg beschikbaar is. Bij sluiting van SEH's is meestal geen sprake van het verdwijnen van behandelplekken, maar van een concentratie van deze zorg op één locatie. Dat heeft de NZa ook in beeld gebracht in de Marktscan acute zorg. De druk op SEH's wordt niet veroorzaakt door minder behandelplekken of door meer SEH-bezoeken, maar door andere factoren, bijvoorbeeld personeelstekorten. De minister vindt het belangrijk dat de ziekenhuizen die hun locatieprofielen wijzigen en bijvoorbeeld van plan zijn om een SEH te sluiten, hierover goed communiceren met alle partijen in de regio zoals de gemeenten en de burgers.

Basisopleiding acute verpleegkunde

Met het oog op de flexibele inzetbaarheid zou het zeker helpen als er een gemeenschappelijke basisopleiding acute verpleegkunde is, waarbinnen je diverse specialisaties kunt volgen. Daar is ook de ambulancesector een voorstander van. Inmiddels werken de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de NFU aan een voorstel over hoe de verschillende opleidingen tot gespecialiseerde verpleegkunde omgevormd kunnen worden tot o.a. een modulaire opleiding acute verpleegkunde.

Ouderen en SEH

Oudere patiënten die op de spoedeisende hulp terechtkomen, hebben vaak meerdere medische aandoeningen. Het is van belang om ‘kwetsbare ouderen’ te herkennen. Doel is om aanpassingen in de woningen te realiseren of meer zorg thuis te organiseren. Daardoor kan in een aantal gevallen worden voorkomen dat ouderen (weer) op de spoedeisende hulp terecht komen. Zorgverleners met geriatrische kennis kunnen achterhalen welke problemen een oudere heeft en of er sprake is van achterliggende factoren die een rol spelen bij de opname op de spoedeisende hulp. Het is aan de ziekenhuizen zelf om ervoor te zorgen dat de benodigde geriatrische kennis aanwezig is.

De staatssecretaris van VWS en de minister zullen met veldpartijen bespreken wat gedaan kan worden om het aantal verrichtingen van griepvaccinaties te verhogen, zodat meer senioren beschermd zijn tegen griep.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten