Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname clusterexpertisegroep Intensive Care

donderdag 24 maart

In januari 2020 is gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I project. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde verandering rondom de werkwijze van modulair onderhoud in clusters. Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen.

Het idee is dus dat er meerdere richtlijnen in een cluster vallen en dus met een groep multidisciplinair naar meerdere richtlijnen gekeken wordt. Modulair houdt dus in dat elke module één richtlijn behandeld. Dit is een nieuwe manier van werken.

Voor een cluster wordt 1 of worden 2 afgevaardigden van de vereniging gevraagd. Voor de NVSHA zal het vrijwel altijd gaan om de clusterexpertisegroep, wat inhoudt dat je ingaat op de inhoud van de richtlijn/module. De stuurgroep let op de voortgang van het project.

Gezien het nu per cluster zal gaan, zullen er per keer meerdere richtlijnen behandeld worden. Het is echter niet zo dat je voor elke richtlijn evenveel tijd moet investeren. Laat je dus alsjeblieft niet afschrikken door de hoeveelheid richtlijnen die in een cluster zit. Tijdens de prioritering kan je aangeven waar je graag meer betrokken bij wilt zijn als afgevaardigde van de SEH.

Momenteel zijn verschillende richtlijn(en) die binnen dit cluster vallen in ontwikkeling, worden herzien, of zullen op korte termijn herzien worden. De ontwikkeling van deze richtlijn gaat parallel aan dit proces van het inrichten van het cluster voor koploper II gewoon door op de reguliere manier. Het zal dus een korte periode overlappen, maar als deze manier van werken bevalt zal die overlapping vanzelf wegvallen. Mocht dit toch niet bevallen kunnen we de herziening en start van bepaalde richtlijnen gewoon voortzetten op de oude manier.

Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster Intensive Care (IC). Wij zijn uitgenodigd om te participeren in dit cluster. Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen:

 • Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS, in ontwikkeling)
 • Centraal Veneuze Lijn (2016)
 • Chronische beademing (2021)
 • CRRT, Starten, stoppen en doseren (in revisie als Nierfunctie-vervangende therapie bij kritisch zieke IC-patiënten)
 • Extra Corporeal Life Support (in revisie)
 • Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hematooncologische patiënt (2016)
 • Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (2016)
 • Luchtwegalgoritme (2016; wordt vervangen door Luchtwegmanagement, in ontwikkeling)
 • Off-label gebruik geneesmiddelen op de IC (in ontwikkeling)
 • Ontwenning van de beademing (2018)
 • Palliatieve zorg en staken van de levensverlengende behandelingen bij volwassen IC-Patiënten (2021)
 • Tracheostomy on the intensive care unit for adult patients (2013)
 • Interklinisch transport van IC-patiënten (2001)
 • Vitaal bedreigde patiënt (in revisie)
 • Voeding op de IC (in ontwikkeling)
 • PADIS richtlijn (modules Delier, (im-)mobilisatie en verstoorde slaap (DIS), in ontwikkeling)

Voor nog op te starten richtlijnen (CRRT, ECLS, Luchtwegmanagement) zullen aparte uitnodigingen voor participatie naar de betrokken verenigingen verzonden worden.

Bij het samenstellen van de clusterexpertisegroep zijn wij op zoek naar mensen die bij voorkeur de volgende competenties hebben:

 • Inhoudelijke of ervaringsdeskundige expertise met betrekking tot één of meerdere modules binnen het cluster, ofwel bereidheid tijd en moeite te steken in het op peil brengen en houden van deze expertise (natuurlijke nieuwsgierigheid) ten aanzien van het onderwerp van de richtlijn(en) en modules binnen het cluster;
 • Zorgdragen voor draagvlak binnen de eigen WV ten aanzien van de geleverde expertise, zo nodig via gebruikmaken van bijvoorbeeld themagroepen of special interest groepen binnen de eigen WV;
 • Een teamspeler zijn die staat voor de gezamenlijke keuzes en onderbouwingen binnen een conceptmodule en die bereid is om die ook toe te lichten.

Leden van de clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep:

 • Worden in principe voor 3 jaar gemandateerd met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar; voor patiëntvertegenwoordigers kan maatwerk nodig zijn (er dienen hierover aparte afspraken gemaakt te worden);
 • Zorgen voor een up-to-date belangenverklaring die bij aanvang van de reguliere jaarlijks cyclus beoordeeld wordt;
 • Worden in de gelegenheid gesteld een EBRO training te volgen; voor patiëntvertegenwoordiging wordt de EBRO training aangeboden naast de training van PGO-support;
 • Zijn beschikbaar voor twee (fysieke) vergaderingen per jaar (of minder in het geval van de clusterexpertisegroep), met daarnaast eventuele telefonische/online vergaderingen;
 • Zijn beschikbaar voor het meelezen en eventueel meeschrijven van minimaal één geprioriteerde module per reguliere cyclus wanneer deze in het veld van expertise ligt. Patiëntvertegenwoordigers kunnen hiervoor een training bij PGO-support volgen;
 • Borgen de betrokkenheid van de eigen achterban en koppelen regelmatig terug naar deze achterban.

Mocht je interesse hebben graag vóór 1 mei 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten